یک فرهنگی خطاب به مبلغی :دست از سر آموزش و پرورش و کمیته امداد بردار

مسعود طرهانی از فرهنگیان شهرستان رومشکان، خطاب به مبلغی نماینده شهرستان های کوهدشت و رومشکان:حاج آقا یک کرسی به کرسی نمایندگان لرستان اضافه شده است، دست از سر کچل کميته امداد و آموزش و پرورش بردارید تلاش‌ کنید شهرستان رومشگان و کوهنانی و طرهان، یک حوزه انتخابیه شود.